กรมการปกครอง ผลักดัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” มุ่งทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

In Hot News

                   กรมการปกครอง โดย อธิบดี “ธนาคม” ผลักดันคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็น “รากฐานของแผ่นดิน” มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศ คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นบุคคลในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยทำหน้าที่ในการนำนโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน 75,086 หมู่บ้าน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า “คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ นอกจากนั้น ยังเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน”

โดยการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แบ่งออกเป็นอย่างน้อย 6 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย
1. คณะทำงานด้านอำนวยการ
2. คณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
3. คณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
4. คณะทำงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
5. คณะทำงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. คณะทำงานด้านอื่น ๆ (ตามความเหมาะสมของพื้นที่)

                       สังเกตได้ว่าการแบ่งหน้าที่ของ กม. ออกเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ นั้น ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องปฏิบัติเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
กรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กม. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเรื่อยมา เพื่อให้ กม. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเป็น “คณะรัฐมนตรี” ของหมู่บ้านหากหมู่บ้านใดมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่เข้มแข็ง ก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นมีความโดดเด่นและพัฒนาตามไปด้วย จึงมีคำนิยามว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน คือ “รากฐานของแผ่นดิน” การจะสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านนั้น กม. จะต้องช่วยเหลือกัน และทำหน้าที่วางแผนหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่แผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนตำบล แผนท้องถิ่น แผนอำเภอ แผนจังหวัด โดยแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องทราบว่าหมู่บ้านตนเองเป็นอย่างไรและต้องการอะไร เพื่อเสนอแผนงานในการของบประมาณดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองต่อไป ทั้งทางด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดความพร้อมและความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในแต่ละหมู่บ้าน จะมีทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บางพื้นที่ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อจัดตั้งเป็นสภาเยาวชน โดยจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง


กรมการปกครองจึงมีหน้าที่ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน ดังที่ได้มีการดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่หมู่บ้านในการมุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้านของตนสืบไปแม้แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางผู้ใหญ่บ้านร้องขอ คือ ในบางครั้งผู้ใหญ่บ้านอาจมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบ กฎหมาย และไม่สามารถจะทำงานนั้น ๆ ได้เพียงลำพัง จึงต้องขอให้ กม. ช่วยเหลือ เช่น การจัดกิจกรรมประเพณีประจำปีของหมู่บ้าน เป็นต้น


นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ยังมีบทบาทที่สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การบูรณาการในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ หน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทในหมู่บ้าน ซึ่งตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาท โดยแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีหรือพยานบุคคล พยานเอกสาร วัตถุพยาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และประนีประนอมข้อพิพาทโดยอาศัยหลักกฎหมาย หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี และอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน คือ หน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ เป็นต้น
ด้านความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองในปี 2564 กรมการปกครองได้กำหนดให้มี “10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ในการบริหารพัฒนาองค์กรเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและมีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ “หมู่บ้านอยู่เย็น” ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ผ่านหลักการ “บวร” หรือ “บรม” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของหมู่บ้านโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อธิบดี “ธนาคม” ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “ผมขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละ อดทน และทำงานด้วยจิตสาธารณะ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี 2564 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง (ปีที่ 78) ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป”

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน
“คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน”

#9มีนาคม #วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

You may also read!

ขาวโอโม่มากพ่อ เคน ธีรเดช อวดหุ่นล่ำ คืนกำไรคนดู

เตรียมกรี๊ดเตรียมตัวฟินแบบจิกหมอนกันได้เลย เพราะนานๆ ทีจะมีให้ได้ชมกับการโชว์หุ่นสุดฟิตแอนด์เฟิร์มของพระเอกฮอต “เคน” ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ในละคร “รัก นิรันดร์ จันทรา” ผลงานล่าสุดจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ โดยผู้จัดฯ คนเก่ง “ต้อง” จุลวุฒิ ชลลัมพี ที่จัดให้สาวๆ

Read More...

“เจนเนอราลี่ #Saveสตรีทฟู้ด” ส่ง 4,000 กำลังใจสู้ภัยโควิด

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดแคมเปญ “เจนเนอราลี่ #Saveสตรีทฟู้ด” สนับสนุนร้านค้าร้านอาหารขนาดเล็ก ส่งมอบ 4,000 กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยในจุดพักคอย ประชาชนที่ประสบปัญหาการครองชีพ พร้อมเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ผ่านการแลกคะแนนสะสมในแอปฯ Generali 365 ทุก 1,000 คะแนน* มีค่า

Read More...

ดีบอกต่อ แตงโม พร้อมดาราดังพิสูจน์แล้ว ฟาดจริง

เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน แต่ต้องบอกเลยว่า ตอนนี้กลายพุ่งแรงมากๆ ดาราดังหลายคนพิสูจน์แล้ว จึงกล้าบอกต่อ ว่าดีจริง! ต้องลองเอง แล้วจะได้รู้เองชัดๆ กับ Marcella Collagen มาร์เซลล่า คอลลาเจน ที่เซ็กซี่สตาร์ตัวแม่ เมเปิ้ล แม็กซิม พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นเจ้าของและพรีเซ็นเตอร์ไปด้วย

Read More...

Mobile Sliding Menu