“เอ็นไอเอ” เปิดโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ “นิลมังกร”

In Event, ข่าวอื่นๆ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์แบรนด์เคยู (BrandKU) คณะบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 14 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับประเทศ เปิดตัว “โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (Thailand InnoBIZ Champion)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแพลตฟอร์มใหม่ “นิลมังกร” โดยการปั้นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ใส่ใจนวัตกรรมจากภูมิภาคสู่ธุรกิจระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจของ อว. คือ การมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภูมิภาค ประกอบกับผู้ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาคมีการเติบโตและการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดการการพัฒนาต่อยอดสู่ “ธุรกิจนวัตกรรม” ดังนั้น การยกระดับนวัตกรรมสู่ภูมิภาคจึงเป็นกรอบการทำงานใหม่ที่ NIA ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสู่การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มใหม่ ในชื่อ “นิลมังกร” อันสะท้อนให้เห็นถึง ผู้ประกอบการไทยที่มีความแข็งแกร่ง อดทน ปราดเปรียว มีพลังความสามารถ เสมือน “ม้านิลมังกร” ในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นม้าวิเศษ สุดยอดแห่งม้าในจินตนาการของคนไทย โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการไทยทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภูมิภาคสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Based Enterprise : IBE)”

“แพลตฟอร์ม นิลมังกร มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 กลไก ได้แก่ 1) CREATE the DOT (ค้นหา DNA/ บ่มเพาะ/ พัฒนาศักยภาพ) 2) CONNECT the DOT (สร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม/ พัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย/ สร้างเครือข่าย) และ 3) VALUE CREATION (ส่งเสริมและพัฒนา/ สร้างพื้นที่ให้มีโอกาสได้ขยายผล/ ส่งเสริมการแข่งขันและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง)” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค 2563 เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการนวัตกรรมที่ริ่เริ่มขึ้น เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภูมิภาคที่มีการนำอัตลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้นวัตกรรมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีการจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการนวัตกรรมแล้วในระดับภูมิภาค แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่สามารถขยายผลทางธุรกิจได้ มาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ และการสร้างแบรนด์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสามารถขยายหรือสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ และเป็นต้นแบบหรือเป็นฮีโร่ในการสร้างแรงบันดาลใจของคนในพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมทั้งสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้”

สำหรับการจัดแข่งขันสุดยอธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระดับภูมิภาค ที่จะเฟ้นหาธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่กว่า 400 ธุรกิจ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการให้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการเล่าเรื่อง ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ธุรกิจสุดท้ายจากทุกภูมิภาค จะเข้าสู่การแข่งขันต่อในระดับประเทศ เพื่อค้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแชมป์ประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท พร้อมโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจด้วยโปรแกรมการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกในด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการตัดสิน 20 ธุรกิจสุดท้ายจากทุกภูมิภาค ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครทีมที่มีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกันทั่วทุกภาค ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.tibc.nia.or.th และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและการประกวดได้ที่ Facebook Fanpage : Thailand Inno Biz Champion

You may also read!

แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ นำผลงานสุดฮิตของ เซลีนา โกเมซ เจ้าหญิงไฮโซ โอละพ่อ มาป่วนจอช่อง 3 !!

​จะเกิดอะไรขึ้น!! เมื่อเด็กสาวแสนธรรมดากลายเป็นเจ้าหญิงเพียงชั่วข้ามคืน ในสุดยอดภาพยนตร์ปี 2011 ที่ครองใจคอหนังโรแมนติก-คอมเมดี้มานาน กับ “เจ้าหญิงไฮโซ... โอละพ่อ (Monte Carlo)” ผลงานการแสดงของนักร้องสาวสุดป๊อปผู้โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “เซลีนา โกเมซ” ที่ทั้งผลงานเพลง และผลงานการแสดงของเธอโดนใจผู้ชมเป็นจำนวนมาก และเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ร่วมงานกับ BLACKPINK ปล่อยผลงานเพลง Ice

Read More...

“นัมเบอร์วัน 888” ทุ่ม 100 ล้าน เปิดตัว “เจแฮร์”สูตรใหม่ พร้อมพรีเซนเตอร์ 2 พระเอกหนุ่ม เจาะตลาดคนรุ่นใหม่

คุณ กันต์กนิษฐ์ สระทองอ้อย ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมภายใต้แบรนด์ เจแฮร์ กล่าวว่า เรามองว่าตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลเส้นผมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดแมสและบางกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มของยารักษาหรือศัลยกรรมเสียมากกว่าซึ่งผู้บริโภคที่ใช้อาจจะได้รับผลข้างเคียงต่อสุขภาพ หรือพอเลิกใช้ก็ทำให้ผมมีปัญหากลับมาร่วงอีก เป็นต้น ดังนั้นเราจึงมองเห็นช่องทางโอกาสทางตลาดดังกล่าว โดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มงบลงทุน 10

Read More...

“ลีเดีย-แมทธิว” รับงานพรีเซนเตอร์ สีทาบ้านต้านไวรัสพร้อมเผยประสบการณ์ตรงรับมือโคโรนา

เหมาะสมกว่านี้คงไม่มีอีกแล้ว สำหรับบทบาทพรีเซนเตอร์สีทาบ้านต้านไวรัสของคู่รักสุดหวานแห่งวงการบันเทิง แมทธิว ดีน กับภรรยาคนสวยลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่ควงคู่กันมารับงานพรีเซนเตอร์สี “เบเยอร์ชิลด์ แอนตี้ไวรัส” สีทาภายในรายแรก และรายเดียวของประเทศไทยที่เลือกใช้นวัตกรรมสุดล้ำ โกลด์ ไอออน ให้ทั้งความสะอาดและกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัส พร้อมผลการรับรองจากสถาบันสุขภาพระดับโลก โดยล่าสุดทางเบเยอร์ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์การหลังต่อสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัส พร้อมการเตรียมตัวดูแลกำจัดเชื้อโรคภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว ลีเดีย

Read More...

Mobile Sliding Menu