“เอ็นไอเอ” เปิดโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ “นิลมังกร”

In Event, ข่าวอื่นๆ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์แบรนด์เคยู (BrandKU) คณะบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 14 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับประเทศ เปิดตัว “โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (Thailand InnoBIZ Champion)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากแพลตฟอร์มใหม่ “นิลมังกร” โดยการปั้นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ใส่ใจนวัตกรรมจากภูมิภาคสู่ธุรกิจระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจของ อว. คือ การมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภูมิภาค ประกอบกับผู้ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาคมีการเติบโตและการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดการการพัฒนาต่อยอดสู่ “ธุรกิจนวัตกรรม” ดังนั้น การยกระดับนวัตกรรมสู่ภูมิภาคจึงเป็นกรอบการทำงานใหม่ที่ NIA ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสู่การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มใหม่ ในชื่อ “นิลมังกร” อันสะท้อนให้เห็นถึง ผู้ประกอบการไทยที่มีความแข็งแกร่ง อดทน ปราดเปรียว มีพลังความสามารถ เสมือน “ม้านิลมังกร” ในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นม้าวิเศษ สุดยอดแห่งม้าในจินตนาการของคนไทย โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการไทยทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภูมิภาคสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Based Enterprise : IBE)”

“แพลตฟอร์ม นิลมังกร มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 กลไก ได้แก่ 1) CREATE the DOT (ค้นหา DNA/ บ่มเพาะ/ พัฒนาศักยภาพ) 2) CONNECT the DOT (สร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม/ พัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย/ สร้างเครือข่าย) และ 3) VALUE CREATION (ส่งเสริมและพัฒนา/ สร้างพื้นที่ให้มีโอกาสได้ขยายผล/ ส่งเสริมการแข่งขันและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง)” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค 2563 เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการนวัตกรรมที่ริ่เริ่มขึ้น เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในภูมิภาคที่มีการนำอัตลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้นวัตกรรมในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีการจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการนวัตกรรมแล้วในระดับภูมิภาค แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่สามารถขยายผลทางธุรกิจได้ มาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ และการสร้างแบรนด์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสามารถขยายหรือสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ และเป็นต้นแบบหรือเป็นฮีโร่ในการสร้างแรงบันดาลใจของคนในพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมทั้งสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้”

สำหรับการจัดแข่งขันสุดยอธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระดับภูมิภาค ที่จะเฟ้นหาธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่กว่า 400 ธุรกิจ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการให้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการเล่าเรื่อง ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ธุรกิจสุดท้ายจากทุกภูมิภาค จะเข้าสู่การแข่งขันต่อในระดับประเทศ เพื่อค้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแชมป์ประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท พร้อมโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจด้วยโปรแกรมการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกในด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการตัดสิน 20 ธุรกิจสุดท้ายจากทุกภูมิภาค ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครทีมที่มีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกันทั่วทุกภาค ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.tibc.nia.or.th และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและการประกวดได้ที่ Facebook Fanpage : Thailand Inno Biz Champion

You may also read!

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) จัดงาน “JAPAN JOB FAIR 2020” ครั้งแรกกับงาน Job Fair แบบ Hybrid ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รองรับงานกว่า 100 ตำแหน่ง

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) จัดงานมหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ JAPAN JOB FAIR 2020 เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานพบกับตำแหน่งงานกว่า 100 ตำแหน่งจากบริษัทญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ด้วยการหางานรูปแบบใหม่ Hybrid ออฟไลน์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ง่าย สะดวก

Read More...

“แกรนด์ ทรีนีตี้” เปิดตัวโครงการ “วัน แอททีเลียร์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน” ที่อยู่อาศัยแนวโมเดิร์นคลาสสิกกับ 13 ยูนิต สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

แกรนด์ ทรีนีตี้ เปิดตัวโครงการล่าสุด “วัน แอททีเลียร์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ พหลโยธิน” โครงการ ลักซ์ชัวรี่ ทาวน์โฮม และบ้านแฝด 4 ชั้นครึ่ง พร้อมเปิดแผนงานไตรมาสสุดท้ายปี 2020 วางกลยุทธ์ความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ดันยอดขายเติบโต 20%

Read More...

“เบเยอร์” มอบผลิตภัณฑ์สีสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่”

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สีจากแคมเปญ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” สนับสนุนแก่ “โครงการร่วมฟื้นฟูโรงเรียนเล็กในป่าใหญ่” ที่จัดขึ้นโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมด้านจิตอาสา พร้อมส่งต่อการพัฒนาพื้นที่ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนงบประมาณ

Read More...

Mobile Sliding Menu