ม.บูรพา ร่วมกับ สคช.เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

In Event

           มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)พร้อมแนะนำคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

            วันนี้ (๑๐ ม.ค.) มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)  มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย

            นางสาวจุลลดา มีจุลรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ประธานเปิดงานเปิดเผยสถานการณ์และความสำคัญของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยว่า ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมิภาคด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับไมซ์ไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

            ด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าวเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑.พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน๒.พัฒนาเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE)และ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วนโดยโครงการมีระยะวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

“ในการดำเนินงานโครงการได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมาจากหน่วยงาน อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

             ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวได้เชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)กว่า ๕๐ ท่าน เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)อีกด้วย

***************************************************************************************

รายนามคณะรับรอง

๑  คุณจุลลดา มีจุล                 รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๒  คุณอรชร ว่องพรรณงาม             ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

๓  คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา           นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

๔  คุณทาลูน เท็ง                    นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

๕  คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ             นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

๖   คุณวีระ บำรุงศรี                กรรมการกลางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

๗  คุณบุณฑริก กุศลวิทย์          ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

๘  คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

๙  คุณดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ           ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด

๑๐ คุณจิราภรณ์ พรมมะหา        ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑ คุณพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน     ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                                             กรมการท่องเที่ยว

๑๒ คุณโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ                                    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

 

You may also read!

สังคมบันเทิง

        ศิษย์เก่าน้ำเงิน-ขาว เซนต์คาเบรียล หนุ่ม-ศรราม, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ก้อง-ปิยะ, แมน-ศุภกิจ, แซน-พนมกร, ปอนด์-ธนา วงFeed back , นภ พรชำนิ, วงดึกดำบรรพ์  เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานฉลอง 100 ปีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อเชิดชูเกียรติชาวเซนต์คาเบรียลน้ำเงินและขาวคือคาวสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์

Read More...

ช่อง “MONO29” ส่งตรงซีรีส์ใหม่ “คู่จิ้นสืบป่วน” เตรียมหวานจิ้น ฟินเวอร์พร้อมกัน ศ.31 ม.ค.นี้

             เรียกได้ว่านอนดูซีรีส์ดังฝั่งฮอลลีวูดกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากส่งซีรีส์เรื่องใหม่ “ถอดรหัสล่า ปี 1 (The Enemy Within)” มาให้ได้ชมกันทุกวันพุธและวันพฤหัสฯ  ช่อง “MONO29” (โมโนทเวนตี้ไนน์) ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด  ก็หยิบซีรีส์แนวแอ็คชั่น-คอเมดี้ สืบสวน

Read More...

‘แพนเค้ก’…‘ฮัท’ นำทีมเปิดงาน ‘มหาวิปโยคแห่งแผ่นดิน’

       เมื่อบ่ายวันที่ 23 มกราคม นี้ ณ โรงภาพยนตร์ House Samyan ศูนย์การค้าฯ Samyan Mitrtown “แพนเค้ก”เขมนิจ จามิกรณ์ และ “ฮัท”จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร นำทีมดารานักแสดงภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า “ศรีอโยธยา ภาค ๒” เปิดงาน “มหาวิปโยคแห่งแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการฉายภาพยนตร์ซีรีส์ “ศรีอโยธยา ภาค

Read More...

Mobile Sliding Menu