ม.บูรพา ร่วมกับ สคช.เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

In Event

           มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)พร้อมแนะนำคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

            วันนี้ (๑๐ ม.ค.) มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)  มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย

            นางสาวจุลลดา มีจุลรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ประธานเปิดงานเปิดเผยสถานการณ์และความสำคัญของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยว่า ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมิภาคด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับไมซ์ไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

            ด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าวเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑.พัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน๒.พัฒนาเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE)และ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วนโดยโครงการมีระยะวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

“ในการดำเนินงานโครงการได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยมาจากหน่วยงาน อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

             ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวได้เชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)กว่า ๕๐ ท่าน เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)อีกด้วย

***************************************************************************************

รายนามคณะรับรอง

๑  คุณจุลลดา มีจุล                 รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๒  คุณอรชร ว่องพรรณงาม             ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

๓  คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา           นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

๔  คุณทาลูน เท็ง                    นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

๕  คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ             นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

๖   คุณวีระ บำรุงศรี                กรรมการกลางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

๗  คุณบุณฑริก กุศลวิทย์          ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

๘  คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

๙  คุณดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ           ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด

๑๐ คุณจิราภรณ์ พรมมะหา        ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑ คุณพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน     ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                                             กรมการท่องเที่ยว

๑๒ คุณโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ                                    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

 

You may also read!

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เซ็น MOU กับ บจ.สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย , ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย , นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลังประชาชาติไทย , นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Read More...

“ยูเนี่ยน มอลล์ อุ้มผู้เช่าฝ่าวิกฤตพิษโควิด-19 ชูแผนพัฒนาองค์ความรู้การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน”

       เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณไม่สู้ดีตั้งแต่ปลายปี 2562 ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สยามจตุจักร จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดำเนินธุรกิจได้ยากขึ้นและรายได้ลดลง จึงได้จัดทำ “โครงการต่อสัญญาล่วงหน้า” เพื่อมอบส่วนลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมสูงสุดถึง 50% โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม

Read More...

3 หนุ่มสุดฮอต “อิน-เน๋ง-แม็กกี้” แทคทีมส่งตรงความฟินถึงบ้าน กับ “Neng Inn Max : Fin From Home”

      Fandom X-clusive Live No.2Neng Inn Max : Fin From Homeสามหนุ่มเพื่อนซี้สุดฮอต “อิน-สาริน” “เน๋ง-ศรัณย์” และ “แม็กกี้-รชต” จะมามอบความฟิน ส่งตรงถึงบ้าน ผ่านการ

Read More...

Mobile Sliding Menu