โรงเรียนพุทธศาสนาร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

In Event

ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในหลายมิติ หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลับด้อยลง และเกิดปัญหาขึ้นกับสังคมมายมาย เนื่องจากดำเนินชีวิตอย่างขาดความตระหนักรู้และทักษะเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงาม ละเลยต่อคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เน้นความสำคัญของสังคมและการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการปลูกฝังและให้ความรู้คู่คุณธรรมกับเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ   

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ จัดขึ้น โดยร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเสริมสร้างบทบาทบวร (บ้าน, วัด โรงเรียน)” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมที่เข้มแข็ง สามารถปลูกฝังเยาวชนและประชาชน  ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.. 2579 และ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุระหว่าง   9-15 ปี จำนวน 100 คน โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้  มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

  สำหรับงานวันแถลงข่าวโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” ได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ ห้อง 105 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีค่าของไทย อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย หัตถกรรมหุ่นร่วมสมัย ภาษาไทย และคหกรรม ซึ่งเยาวชนที่เข้าค่ายจะได้สัมผัสถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าสมควรแก่การสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ และ ดารานักแสดงที่มาร่วมงานจำนวนมาก เช่น นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก) ศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) เกรซ มหาดำรงกุล ทัศรินทร์ พันธุ์แพ (อุ๋ย) และ ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ (ต๊อก) เป็นต้น 

เราหวังว่า สถาบันหลักของสังคมมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือของประชารัฐ ในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์  แนวทางและผลผลิตของโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนให้มีค่านิยมที่ดี เตรียมคนให้มีทักษะการดำรงชีวิต และสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

You may also read!

กลุ่มบริษัทเอกภาพ มอบทุนการศึกษา รร.เทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)

                 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม

Read More...

 เปิดตัว 5 ศิลปินสุดฮอตจากเอเชีย ร่วมวาไรตี้โชว์รูปแบบใหม่    

               "Vote and Greet" พร้อมแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย    ผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ รับชมได้ทั่วโลก แถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ "Vote and Greet"วาไรตี้โชว์รูปแบบใหม่ และงานแฟนมีตติ้ง ที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ จัดโดย ชนัฎพลัส กรุ๊ป จำกัด (CN Plus) ภายใต้คอนเซปต์ “ความรัก,

Read More...

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมการประมูลทะเบียนงาม เหนือสุ๊ดแต๊ แม่ฮ่องสอน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

       กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมการประมูลทะเบียนงาม เหนือสุ๊ดแต๊ แม่ฮ่องสอน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวดอักษร กค “การงานก้าวหน้า การค้ารุ่งเรือง”  วันที่ 22 – 23 มิถุนายน

Read More...

Mobile Sliding Menu