รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 23มี.ค.นี้ค่ะ

In TV

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 23 มี.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ จะพาไปพบกับ

          “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” ธ ทรงธรรมกับวิวัฒนาการการปกครองของสยาม : คณะราษฎร ช่วงเวลากว่า 40 ปีที่สยามอยู่ในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ที่ได้แผ่ขยายออกไป โดยเฉพาะกับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในยุโรป ต่างมีความคิดและวิสัยทัศน์เท่าทันโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้น

        “ช่วงพระธรรมทูต” โครงการ ปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูม  เป็นโครงการที่นำเยาวชนชายอายุ 9~15 ปี บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีคุณธรรมและมีคุณค่า เพื่อเกื้อกูลต่อตนเองและครอบครัว และสังคม เพราะเด็ก และเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดิน และเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ทั้งนี้สังคมจะเสื่อมสลายหรือรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับการสร้างโยชน์ของชาติในวันนี้ ที่เปรียบเสมือนเป็นรัชทายาท และศาสนทายาท ผู้สืบต่อมรดกของแผ่นดิน  ด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศจึงมีความประทับใจพระธรรมทูตไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็นชาวไทยพุทธ ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และนำพระธรรม ความสงบร่มเย็น มายังสังคมในต่างประเทศ โดยพระธรรมทูตไทยถือได้ว่าเป็นต้นแบบของพระธรรมทูตโลก คือ สามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

           “ช่วง กรมกิจการเด็กและเยาวชน” สำหรับ “วันเยาวชนแห่งชาติ” นั้น ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังเชิดชูเด็กเยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ทำ คุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้ อย่างเต็มศักยภาพ และนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

          “ช่วงการเคหะแห่งชาติ” วันนี้ การเคหะแห่งชาติได้เปิดโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” ด้วยการนำบ้านขนาดเล็กมาแลกบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม  โดยเงินส่วนต่างนั้นผู้ซ้อสามารถยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอยได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว

 

          ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

You may also read!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu