รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้

In TV

                รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

“ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” 150 ปี แผ่นดินรัตนโกสินทร์ : พระราชดำรัสสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์  “สะพานพระพุทธยอดฟ้า” ถือเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2472 เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปีในปีเดียวกัน  ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี “ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ทั่วโลกยกให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ”  ด้วยเหตุนี้  พระธรรมทูต  จึงถือเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องปลูกฝังความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้น ด้วยการเดินทางของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างแดนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

“ช่วงพระธรรมทูต” ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่พระธรรมทูตต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ จงคิดว่าจะนำความรู้นี้ไปสอนพุทธศาสนิกชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด อย่าหวังผลเพียงเพื่อได้ไปอยู่ต่างประเทศ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ก็จะเป็นเนื้อร้ายที่เกาะกินพระพุทธศาสนาให้เสื่อมถอยไป ซึ่งถือเป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เมื่อ 2600 ปีมาแล้ว และปัจจุบันสัจธรรมนั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ไม่เสื่อมคลาย

“ช่วง Scoop คนพิการ”  “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด  “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนภารกิจตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

“ช่วง Scoop ผู้สูงอายุ” ทางรัฐบาลมีความเป็นห่วงที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ผู้สูงอายุ มีอายุยืนยาวขึ้น และแนวโน้มของโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และในปี 2583 องค์การสหประชาชาติ ประเมินไว้ไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียนถึง 33 %

          ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu